O projekcie

Celem nadrzędnym projektu SpaceRegion jest stworzenie podstaw do długofalowego rozwoju sektora kosmicznego w lubusko-brandenburskim obszarze transgranicznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wsparcia INTERREG V A BB-PL. Beneficjentem i Liderem projektu jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Zielonej Górze, a partnerem Instytut Innowacyjnej Mikroelektroniki Leibniza (IHP) z Frankfurtu nad Odrą.

Cel projektu jest zgodny z  Celem Szczegółowym IV osi priorytetowej Programu Wsparcia zakładającym wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego. Projekt będzie aktywnie wspierał i promował współpracę instytucji naukowych, akademickich, przedsiębiorstw i administracji po obu stronach granicy, w celu stworzenia sieciowego centrum kompetencji w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Przewiduje też budzenie w społeczeństwach lokalnych świadomości tego, jak te technologie i techniki są wykorzystywane w życiu codziennym.

Realizacja celów odbywać się ma poprzez trzy rodzaje działań: projektowe, sieciowe oraz informacyjno-promocyjne.

Planowane rezultaty projektu to:

a) wypracowanie mechanizmów i struktur współpracy naukowej w zakresie wybranych elementów technologii kosmicznych pomiędzy partnerami z Polski i Niemiec w konkretnym działaniu, czyli wykonaniu prototypu urządzenia interesującego dla obu partnerów.

b) zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem kosmicznym obu krajów poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach, która zrealizowana będzie poprzez sieciową współpracę partnerów z firmami kosmicznymi i uczelniami grupy docelowej w celu integracji transgranicznego sektora kosmicznego wokół przyszłych projektów będących przedmiotem aplikacji do programów KE, ESA i innych.

c) wzrost społecznej świadomości znaczenia technologii kosmicznych we współczesnym świecie realizowany poprzez oddziaływanie na trzy ostatnie części grupy docelowej projektu: administrację, szkoły i obywateli. Administracja pozna zastosowania satelitarnych obserwacji Ziemi, nawigacji i telekomunikacji przydatne w zarzadzaniu regionem, szkoły poinformowane zostaną o przyszłych technologiach kosmicznych, a obywatele o tym jak, nieświadomie, korzystają na co dzień z technik satelitarnych.Odzwiedź nas na:

Śledź naszą aktywnośćKontakt
info@spaceregion.eu
tel. 68 41 41 055